Statut

Statut Strokovnega društva vinogradnikov in vinarjev Slovenije

I. Ime, sedež, pečat, delokrog in namen

1. člen

Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije obstaja v smislu določb 9. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/90 in 89/99). V nadaljnjem besedilu SDVVS oziroma društvo.

2. člen

Sedež SDVVS je v Ljubljani, Hacquetova 17

3. člen

Pečat je okrogel z napisom Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije.

4. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije in ima dve sekciji, sekcijo za vinogradništvo in sekcijo za vinarstvo. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

5. člen

Društvo ima svoj žiro račun.

6. člen

Naloge in namen društva so:

 • Sodelovati pri dvigu strokovnega znanja svojih članov, ki so zaposleni pri pridelavi, predelavi, prometu ali raziskovalno-kontrolnih institucijah, ki se ukvarjajo z grozdjem in vinom.
 • Sodelovati s pristojnimi ministrstvi, gospodarskimi zbornicami, znanstvenimi in zdravstvenimi ustanovami, z odborom za boj proti alkoholizmu in narkomaniji, z gospodarskimi in političnimi  organizacijami, pri obravnavanju in reševanju problemov pridelave, predelave, prometa in potrošnje grozdja in vina.
 • Dajati predloge za zagotovitev pridelave, predelave, prometa in potrošnje grozdja in vina in sodelovati pri nudenju pomoči vsem zainteresiranim za izboljšanje pridelave in predelave grozdja in vina.
 • Organizirati posvetovanja in strokovne ekskurzije v sodelovanju s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.
 • Ščititi strokovne interese svojih članov.
 • Predlagati člane v degustacijske komisije na državnem ali mednarodnem nivoju.
 • Razvijati dejavnosti in iniciative, ki so v interesu napredka vinogradništva in vinarstva.
7. člen

Društvo ima redne in častne člane. Redni člani so tisti, ki sprejemajo pravila društva in delujejo za uresničitev namenov in ciljev društva. Vsaka sekcija ima svojega vodjo, ki je hkrati tudi pomočnik predsednika društva.

8. člen

Redni član društva je lahko vsak državljan Slovenije, vinogradniški ali vinarski strokovnjak, ki aktivno dela v vinogradniški in vinarski stroki, ima diplomo agronomske ali živilsko tehnološke stroke, visoke strokovne šole, višje strokovne šole ali srednjih kmetijskih šol, ali deluje na sorodnem področju z ustrezno izobrazbo.

9. člen

Redni član društva lahko postane vsak državljan, ki izpolnjuje pogoje iz 7. in 8 . člena in predloži pristopno izjavo izvršnemu odboru, ki sprejme sklep o sprejemu v društvo. O sklepu bo kandidat obveščen pisno.

10. člen

Častni član društva je lahko fizična oseba, ki ima posebne zasluge v okviru dejavnosti vinogradniško vinarske stroke. Imenuje ga Skupščina društva z glasovanjem na predlog najmanj treh članov.

11. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom na lastno željo, izraženo pisno ali na Skupščini, ko poravna vse obveznosti do društva
 • z izključitvijo na Skupščini članov zaradi neupoštevanja statuta. Prizadeti član, za katerega je Izvršni odbor (v nadaljnjem besedilu IO) sprejel sklep o izključitvi, ima pravico pritožbe na Skupščino, katere odločitev je dokončna.
12. člen

Redni člani imajo enake pravice in dolžnosti in te so, da:

 • volijo in so voljene v društvene organe
 • sodelujejo pri delu Skupščine in v drugih društvenih organih
 • zahtevajo zaščito svojih interesov zaradi napredka v znanosti in stroki v vprašanjih, ki spadajo v delokrog društva
 • predložijo zahteve, ki so važne za člane ali celotno društvo na Izvršni odbor društva, katere mora ta posredovati Skupščini društva.

Dolžnosti članov so, da:

 • se trudijo za uresničitev društvenih nalog
 • sodelujejo pri delu skupščine in drugih društvenih organih
 • se drže društvenih pravil in izvajajo sklepe društvenih organov
 • redno plačujejo članarino.

Pravice in dolžnosti častnih članov so, da:

 • sodelujejo pri delu skupščine, vendar ne morejo voliti niti biti voljeni
 • dajejo predloge in pomagajo izvajati društvene naloge
 • sodelujejo oziroma se lahko udeležujejo strokovnih posvetovanj in ekskurzij
 • se drže društvenih pravil in izvajajo sklepe Skupščine društva in društvenih organov
 • so oproščeni plačevanja članarine.

II. Organi društva

13. člen

Organi društva so:

 • Skupščina društva, kot najvišji organ društva
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
14. člen

Skupščino, ki je najvišji organ društva, sestavljajo vsi člani društva: redni in častni.

15. člen

Skupščina društva se sklicuje po potrebi dela društva. Sklicuje ga Izvršni odbor najmanj 14 dni pred zasedanjem na lastno pobudo ali po potrebi na pisno zahtevo najmanj ene petine članov.

16. člen

Skupščina društva, ki jo sestavljajo vsi člani, sprejema:

 • splošne akte društva, predvsem statut,
 • finančni in zaključni račun,
 • voli, razrešuje ali odpokliče IO, Nadzorni odbor, Disciplinsko komisijo, predsednika, tajnika ali posamezne člane odborov,
 • sprejema program društva,
 • razpravlja in sklepa o poročilih predsednika, IO in Nadzornega odbora ter Disciplinske komisije
 • potrjuje sprejem članov,
 • določa višino članarine,
 • imenuje častne člane društva,
 • odloča o prenehanju članstva ali društva,
 • sklepa o pritožbah proti sklepom IO in v drugih zadevah, ki so neposredno naslovljene na naslov društva,
 • voli svoje predstavnike v sorodna društva doma in v tujini,
 • spreminja in dopolnjuje statut društva z dvotretjinsko večino prisotnih članov društva.
17. člen

Volitve so načeloma tajne, v kolikor Skupščina ne odloči drugače.

18. člen

Na Skupščini društva je zagotovljena sklepčnost, če je ta sklicana v skladu s pravili , z označbo dnevnega reda in če je navzoča nad polovična večina članov oziroma pol ure po napovedani uri ne glede na število prisotnih članov, mora biti prisotnih najmanj 10 članov. Na skupščini je sprejet predlog, za katerega je z javnim glasovanjem glasovala nad polovična večina prisotnih. V primeru sporov je možnost pritožbe na Skupščino, ki mora ponovno razpravljati o spornem problemu. Skupščino vodi tričlansko predsedstvo, ki ga izvolijo za vsako zasedanje posebej.

19. člen

Izvršni odbor sestavljajo:

predsednik, 2 pomočnika (vodja sekcije za vinogradništvo, vodja sekcije za vinarstvo), tajnik, blagajnik in štirje člani. Izvršni odbor izvršuje sklepe skupščine, pripravi in skliče Skupščino, void in usmerja aktivnost društva. Izvršni odbor ima svoje seje po potrebi. Sejo vodi predsednik ali njegov namestnik. Predsednik zastopa društvo oziroma v njegovi odsotnosti tajnik, v kolikor predsednik o posameznih zadevah ne pooblasti drugega člana. Sklepi Izvršnega odbora se sprejemajo soglasno ob najmanj 50 % udeležbi. Izvršilni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj štirje člani.

20. člen

Mandatna doba članov Izvršnega odbora traja štiri leta. Po preteku dobe so lahko člani ponovno izvoljeni. Funkcionarji društva so lahko izvoljeni le dvakrat zaporedoma.

21. člen

Administrativne akte podpisujeta predsednik in tajnik, obračunske akte in virmanske naloge pa predsednik in blagajnik društva.

22. člen

Predsednik društva je po svoji funkciji predsednik IO, tajnik društva pa tajnik IO. Izmenično si funkcijo predsednika izmenjujejo predstavnik vinogradnikov in predstavnik vinarjev.

23. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih voli Skupščina društva s tajnim glasovanjem, če Skupščina ne sprejme drugače. Mandatna doba nadzornega odbora je dve leti, po preteku te dobe so člani lahko ponovno izvoljeni. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani iz svoje sredine in je po funkciji član IO.

24. člen

Nadzorni odbor kontrolira materialno in finančno poslovanje, ter delovanje društva nasploh in o tem poroča IO in Skupščini. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani.

25. člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli Skupščina društva. Komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Veljavne sklepe sprejema, če so prisotni vsi člani in če za sklepe glasuje večina. Disciplinska komisija obravnava člane, ki so kršili statut in niso izpolnjevali sklepov organov društva ali so kakorkoli škodovali s svojim delovanjem društvu.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku lahko izreče disciplinska komisija so:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloči o zadevi.

26. člen

Predsednik društva ima naslednje pristojnosti in dolžnosti:

 • organizira delo društva,
 • je odgovoren za zagotavljanje javnosti dela društva,
 • predstavlja in zastopa društvo proti tretji osebi,
 • sklicuje in vodi seje IO,
 • predlaga dnevni red in delovno predsedstvo Skupščine,
 • podpisuje sklepe Skupščine in IO,
 • sklepa pogodbe v imenu društva,
 • skupno s tajnikom društva podpisuje vse dokumente, razen finančnega poslovanja, ki ga podpisuje skupaj z blagajnikom,
 • pooblašča posamezne člane za zastopanje društva.
27. člen

Svoje člane obvešča društvo s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva. Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva. 28. člen člani organov društva ali ustanovitelji društva ne morejo biti osebe, katerim je sodišče izreklo ukrep prepovedi javnega nastopanja.

28. člen

Člani organov društva ali ustanovitelji društva ne morejo biti osebe, katerim je sodišče izreklo ukrep prepovedi javnega nastopanja.

29. člen

Organi in funkcionarji društva so za svoje delo odgovorni Skupščini.

III. Viri materialnih sredstev

30. člen
 • članarina rednih članov
 • prispevki organizacij, kjer so člani v delovnem razmerju
 • drugi

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

31. člen

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje po pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za društva. Za pravilnost poslovanja s finančnimi sredstvi sta odgovorna blagajnik in predsednik društva. Njihovo delo kontrolira Nadzorni odbor. Nadzorni odbor poda letno finančno poročilo Skupščini. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo.

32. člen

Delo članov društva v organih društva temelji na prostovoljni osnovi in ni plačano.

33. člen

Društvo lahko preneha delovati po volji članov ali po samem zakonu. V primeru prenehanja društva, se sprejme sklep, ki mora vsebovati ime po dejavnosti sorodno društvo, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje SDVVS. Če takega društva ni, se premoženje društva prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Predsednik SDVVS

dr. Denis Rusjan